تمام هنرهایی که به صورت بصری ارایه یا دیده میشوند و با تصویر سر و کار دارند ، دارای اصول و مبانی مشترکی هستند ، که مبانی هنر های تجسمی ( مبانی هنر های بصری - مبانی ارتباط بصری نامیده میشوند . ساختن و فهمیدن آثار هنر های تجسمی ، شامل مجموعه هنر هایی است که بر پایه طرح شکل میگیرند.
 در هنر های تجسمی ، عناصر و نیرو های بصری به دو بخش کلی تقسیم میشوند:
1- بخشی که با آن به طور ملموس و فیزیکی سر و کار داریم و همان عناصر اولیه بصری به شمار میروند مانند نقطه ، خط ، سطح ، حجم ، رنگ ، شکل ، بافت ، اندازه و تیرگی و روشنی
2- بخش دیگر کیفیات خاص بصری میباشند ؛ که بسیار متنوع و متعدد هستند . مانند تضاد ، تعادل ، هماهنگی ، ( هارمونی ) ، ریتم  ، تاکید ، حرکت ، توازن ، تراکم و ...
هر کدام از کیفیت های بصری عامل شکل گیری یک ( ترکیب انتزاعییا باز نمایی دنیای طبیعی میباشد ، که به وسیله عناصر اولیه بصری بوجود می آید.
منظور از عناصر بصری ، خصوصیات قابل رویت در ظاهر فرم است.
هر یک از عناصر اولیه بصری دارای معنی و مفهومی است . برای مثال ( نقطه ) کوچک ترین واحد بصری و تجسمی است که بلافاصله پس از آن که واقعیت عینی پیدا میکند ، مفهوم فضا را اعلام میدارد . یا عنصر(خط ) که در ابتدایی ترین و ساده ترین شکل خود نمایش دهنده حرکت و تداوم در فضا و مهمترین عامل طراحی است . سطح نیز مفهوم فضای دو بعدی را دارد که به شکل های مختلف مانند مربع ، دایره ، مثلث ، و مشتقات آنها واقعیت عینی میبخشد . و حجم ، که واقعیت عینی سه بعدی را عهده دار است ، در همه جهات قابل طرح میباشد . بافت نیز از عوامل مهم بیان تصویری است که هم در رابطه با قوه بینایی  عمل میکند و هم با قوه لامسه  قابل درک میباشد و گاهی نیز از هر دوقوه برای ارتباط بصری استفاده میشود
عناصر بصری مانند نقطه ، خط سطح حجم و بافت مربوط به شکل و فرم هستند که قابل اندازه گیری نیز میباشد
اما پدیده نور و رنگ که در عین حال وابسته به شکل و فرم هستند به علت آن که تحت تاثیر شرایط رنگی پیوسته در تغییر و تحول است ااندازه گیری آن نیز نظر بصری به آسانی ممکن نیست و گاهی بعید میباشد .
مهم ترین مبحث در مبانی هنر های تجسمی ترکیب بندی است
عوامل بسیاار مهم در مبانی
کادر : یا قالب تصویر محدوده فضا یا سطحی است که اثر تجسمی و تصویری در ان ساخته میشود
نقطه : در هنر های تجسمی وقتی از نقطه نام برده میشود منظور چیزی است که دارای تیرگی یا روشنی اندازه و گاهی جرم است و در عین حال ملموس و قابل دیدن است
خط
سطح : شکلی که دارای دو بعد ( طول و عرض ) باشد سطح نامیده میشود
حجم : به اجسامی که دارای سه بعد : طول ، عرض و ارتفاع یا عمق باشند حجم گفته میشود.
شکل ، ترکیب ، بافت ،تناسب ، تعادل ، تباین ، حرکت و ریتم

منبع :کتاب مبانی هنر های تجسمی از آقای دکتر خلیل مشتاق

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 12 فروردین 1389    | توسط: دانشجوی گرافیک ن . الف    | طبقه بندی: مبانی هنر های تجسمی،     |
نظرات()